Att hänskjuta människovärdet – Scanlons syn på intrinsikalt värde

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filosofiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker jag Scanlons värdeteori, med fokus på hans syn på intrinsikalt värde, och då framför allt frågan huruvida människolivet kan sägas ha intrinsikalt värde. Genom att först grundligt presentera Scanlons värdeteori – hans hänskjutande redogörelse för värde (eng. Buck-Passing) - och sedan släppa fram kritiska röster, resonerar jag mig fram till en grund att stå på i denna värdeteoretiska diskussion. Detta sker inte genom ett omfamnande av Scanlons teori i sin helhet, men inte heller genom ett förkastande av den. Utan genom en vidareutveckling av Scanlons teori, genom att argumentera för en distinktion mellan intrinsikalt och finalt värde. Denna distinktion innebär inte, hävdar jag, att vi måste göra oss av med den hänskjutande redogörelsen för värde så som Scanlon beskriver den, den innebär bara att vi inte kan säga att människolivet har ett intrinsikalt värde. Dock har vi fog för att tillskriva människolivet ett finalt värde. Och detta, menar jag, utgör en stabil grund att stå på för oss som önskar försvara hållningen att människolivet har ett egenvärde

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)