Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur läroböcker i spanska inriktade på högstadiet och gymnasiet representerar upptäckten och koloniseringen av Amerika och med vilka begrepp som urbefolkningen i Amerika benämns i dessa böcker. Resultatet av studien visar att den historiska händelsen ges olika utrymme i läroböckerna och att representationen av upptäckten och koloniseringen av Amerika domineras av det historiska perspektivet den svarta legenden. Dessutom förekommer olika begrepp för att benämna urbefolkningen i Amerika och vissa begrepp kan ifrågasättas om de stämmer överens med Läroplanen och dess värdegrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)