Kommunikation inom Radiografi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö där teknisk kompetens skallkombineras med patientomvårdnad. Kommunikation spelar en vital roll i interaktionen mellanröntgensjuksköterska och patient, medvetenhet och kunskap om kommunikation är viktiga delar avröntgensjuksköterskans yrkesroll. En stor mängd information måste utbytas med patienten under enradiografisk undersökning för att sörja för god omvårdnad och utvecklandet av en mellanmänskligrelation i det korta mötet. Röntgensjuksköterskan måste balansera sitt mål att skapa en röntgenbildav god diagnostisk kvalité med god patientkommunikation och omvårdnad för att göra patientendelaktig i sin undersökning. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att utforska fenomenetkommunikation i relation till den patientomvårdnad som sker på en röntgenavdelning under detkorta mötet mellan vårdtagare och Röntgensjuksköterska. Metod: En litteraturöversikt genomfördesdär vetenskapliga artiklar anförskaffades via systematiska sökningar i databaserna PubMed ochCinahl. 13 vetenskapliga artiklar relaterade till området kommunikation och omvårdnadinkluderades i litteraturanalysen. Artiklar med anknytning till radiografi och röntgensjuksköterskansomvårdnadsarbete prioriterades. Resultat: Flera typer av kommunikationsstrategier och deras effektför god omvårdnad identifierades. Även faktorer med stark inverkan på valet avkommunikationsstrategier belystes. De tre övergripande teman som framträdde efter analysen var:Kommunikationsstrategier, Effekter för omvårdnad samt Förbättring och utveckling avkommunikation. Slutsats: Det står klart att kommunikationen mellan vårdgivare och patient är ettkomplicerat och mångfacetterat fenomen. I studien har flera faktorer som inverkar på hurkommunikation sker och hur den uppfattas framkommit. Det står klart attkommunikationskunskaper och medvetenhet om professionell patient-centrerad kommunikation ärvital för god omvårdnad, inte minst på en röntgenavdelning. Det finns ett stort behov av vidareforskning på området, speciellt sådan som undersöker faktiska effekter och hur patienter uppfattarkommunikation och information från röntgensjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)