"DET ÄR SKOLANS VIKTIGASTE UPPDRAG OCH ALLA ELEVER SKA MED!" : Hur lärare beskriver den tidiga läs- och skrivundervisningen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur de verksamma lärarna arbetar i sin läs- och skrivundervisning för att anpassa och skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sin förmåga. Vi vill dessutom undersöka hur några lärare bedömer hur och när en individanpassad undervisning i den tidiga läs- och skrivinlärningen praktiseras. För att ta reda på detta har enkäter och intervjuer gjorts med lärare som undervisar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Resultatet visar att majoriteten anser att individanpassning är en viktig aspekt för alla elever i den tidiga läs- och skrivundervisningen men det finns vissa utmaningar med den. Individanpassningarna varierar något men den mest tydliga och framträdande individanpassningen tycks vara att arbeta med varierade arbetssätt och metoder. En slutsats utifrån studien är att alla elever gynnas av en individanpassad läs- och skrivundervisning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)