Risker och riskhantering i svenska små företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Sammanfattning: Risker och riskhantering är ett ämne som har fått en stor betydelse i dagens samhälle, inte minst som en följd av finanskrisen. Det finns ett flertal studier på området men dessvärre finns det idag betydligt färre studier om riskhantering som riktar in sig på småföretag, trots det faktum att cirka 96 procent av Sveriges 1,2 miljoner företag är just småföretag. Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska småföretag hanterar risker samt att förklara samband mellan variabler som storlek, ålder, bransch och internationalisering.    För att göra detta har en kvantitativ metod tillämpats, med en deduktiv ansats. En enkätundersökning har formulerats och skickats ut till 867 småföretag i Sverige som valdes ut ur en databas (Retriever Business) med ett systematiskt urval. Enkäten bestod av 23 frågor och författarna av studien fick svar från 121 företag. Den data som samlades in bearbetades och analyserades i Microsoft Excel samt SPSS. De statistiska metoder som användes för att analysera data är deskriptiv statistisk samt ett binärt logistiskt regressionstest.   Studien finner signifikanta samband mellan importerande företag samt valutarisker, vilket stödjer resultat från tidigare genomförda studier på området. Studien fann inga signifikanta samband mellan importerande/exporterande företag och marknadsrisker, vilket går emot resultatet av tidigare genomförda studier. Dessutom fann studien inga signifikanta samband mellan marknadsrisker samt IT-risker och diverse oberoende variabler, vilket var några av studiens hypoteser.   Studiens resultat och slutsatser kan framförallt komma till användning för småföretag i riskbedömningar och liknande. Detta gäller framförallt för företag som handlar mycket internationellt. Även banker kan ha användning av resultatet, då bankerna brukar vara mycket intresserade av hur företagen hanterar risker, exempelvis då lån ska ges. Även försäkringsbolag skulle kunna ha användning av studien då de kan vara intresserade av att se hur risker hanteras och hur riskmedvetna deras företagskunder är.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)