Digitalisering av reseindustrin : En utmaning eller möjlighet för svenska reseaktörer?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syfte och forskningsfrågor Studiens avsikt är att undersöka hur reseindustrin har påverkats av digitaliseringen genom att studera svenska reseaktörers marknadsföringsstrategier, anpassning till digitaliseringen samt syn på deras framtida roll. Utifrån studiens syfte kommer följande forskningsfrågor att besvaras: Hur marknadsför svenska reseaktörer sig idag? Vilka fördelar och nackdelar ser svenska reseaktörer med digitaliseringen inom reseindustrin? Hur ser svenska reseaktörer på sin framtida roll? Metod Studien är baserad på en kvalitativ undersökning, det empiriska materialet är insamlad genom semistrukturerade intervjuer som har genomförts med fem verksamma reseaktörer i Sverige. Slutsatser Studiens resultat visar på att reseaktörer i Sverige investerar i digital marknadsföring samt verktyg för att bygga upp varumärke, tillit och interaktion med kunder. Information samt kommunikation till kunder har underlättats genom digitaliseringen, att kommunicera ut personlig service, tillit och fånga in kunder har försvårats.  Reseaktörer har förändrat sin roll både i den fysiska och digitala marknaden efter kunders behov. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)