Lär av de bästa - en fallstudie av benchmarking inom den svenska banksektorn

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: UPPSATSENS TITEL: Lär av de bästa - en fallstudie av benchmarking inom den svenska banksektorn. SEMINARIEDATUM: 2012-05-30 ÄMNE/KURS: Magisteruppsats, FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP. FÖRFATTARE: Martina Bengtsson, Lisa Ohlsson HANDLEDARE: Per Magnus Andersson FEM NYCKELORD: Benchmarking, Svensk banksektor, Jämförelser, Benchmarking i banker, Benchlearning SYFTE: Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera hur benchmarking utformas och används inom den svenska banksektorn samt vilka effekter instrumentet ger. Vi ska även studera samband mellan användning och effekt samt diskutera framtida utveckling av benchmarking inom banksektorn. METOD: För att uppfylla studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ fallstudie utifrån en deduktiv ansats. Fallstudien har en flerfallsdesign och har baserats på semistrukturerade intervjuer samt tryckta källor. TEORETISKT PERSPEKTIV: Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier och modeller kring benchmarking, svensk banksektor, benchmarking i banker och benchlearning. EMPIRI: Empirin har sin utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med respondenter från åtta svenska banker, årsredovisningar och internetkällor. SLUTSATSER: Vår slutsats är att majoriteten av bankerna använder benchmarking, främst typfallen extern och intern. Vidare utformar dem det som nyckeltaljämförelser mellan liknande enheter. Bankerna har upplevt ett flertal effekter av benchmarkingen, bl.a. att de utvecklats, presterat bättre och fått fler nöjda kunder. Vi har också konstaterat att det finns ett samband mellan utformningen och effekterna. Avslutningsvis har vi kunnat fastställa att banker i framtiden kommer använda benchmarking och att instrumentet kommer fortsätta utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)