Småföretagens företagskultur : en jämförande studie av ett bosniskt och ett svenskt företag

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Varje land har i grund och botten starka familjekulturer. Kulturen förföljer oss överallt. Dendefinieras som tankar, känslor, handlingar och produkter. Kulturen bygger på gamlatraditioner, seder, normer och värderingar. Chefer har mest inflytande i hur en företagskulturska se ut i ett företag. Det gör de genom att de för medarbetarna påpekar vad som är viktigtoch vad som är mindre viktigt i företaget.Medarbetarna bör ha en social kompetens som gör att de kan samarbeta och samverka medandra. De bör också vara beredda på att ändra sitt arbetssätt och därmed stödjaförändringsarbetet. En medarbetare förväntas kunna agera utifrån kundernas behov ochönskemål.Företagsbesök har gjorts i Nirbo d.o.o och Länghemskök AB. Nirbo är ett företag som ärlokaliserat i Bosnien och Hercegovina medan Länghemskök AB är lokaliserat i Sverige.Studien har gått ut på att jämföra de två företagen. Uppsatsens huvudfråga behandlarskillnader och/eller likheter mellan de två företagen. Uppsatsens delfrågor ska ge svar på hurmycket ”svensk kultur” har implementerats i det bosniska företaget, vilket tankesättmedarbetarna har i respektive företag, hur deras relation till cheferna ser ut samt om denbefintliga företagskulturen har betydelse för hur framgångsrika de här två företagen är.Syftet med den här uppsatsen är att analysera företagskulturen i ett svenskt och ett bosnisktföretag. En jämförelse görs av de två företagen för att skillnader och/eller likheter ska kunnaidentifieras. Företagskulturen analyseras i företagen för att en undersökning ska kunna görasom huruvida företagskulturen är kopplad till landet företaget är lokaliserat i. Det vidare syftetär att bidra med kunskap om ett lands kultur kan implementeras i en organisation i ett annatland.Uppsatsen är skriven utifrån ett medarbetarskapsperspektiv. En kvalitativ metod hartillämpats när uppsatsen har utformats. Uppsatsen präglas av ett abduktivt angreppssätt samtett hermeneutiskt förhållningssätt. Både primär- och sekundärdata har använts viduppsatsskrivandet.De slutsatser som kunnat dras utifrån den insamlade informationen är att det finns bådeskillnader och likheter mellan företagen. Den största skillnaden är att olika tankar kringarbetet finns i de två företagen. Likheter finns kring de regler de har i företagen.Respondenterna från produktionen i det bosniska företaget försöker förbättra företaget ännumer, vilket respondenterna från produktionen i det svenska företaget inte uttryckte likamycket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)