Att inte höra i en upplevd traumatisk situation- En kvantitativ studie om trauma, psykisk ohälsa och vårdens bemötande hos döva och hörselskadade inom öppenvårdspsykiatrin

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Nadja Fahlke; [2018-07-16]

Nyckelord: Döva; hörselskadade; trauma; psykisk ohälsa; upplevd vård;

Sammanfattning: Forskningsläget gällande döva och hörselskadade psykiatripatienter är begränsat. En av de få studier gjorda på området visar att förekomsten av trauma är högre hos döva och hörselskadade jämfört med hörande. Föreliggande studie undersöker erfarenhet av traumatiska händelser och graden av psykisk ohälsa hos dessa patienter, samt hur de upplever vårdens bemötande. Studien är gjord på 22 patienter på en psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade samt en jämförelsegrupp om 12 hörande patienter på en allmänpsykiatrisk mottagning. Resultatet visade på att döva och hörselskadade rapporterar signifikant fler traumatiska händelser än hörande. Vad gäller psykisk hälsa förelåg inga stora skillnader mellan grupperna. Överlag rapporterade båda grupperna vårdens bemötande som mycket god. Studiens resultat går delvis i linje med tidigare forskning men vidare forskning behövs för att inom psykiatrin förstå dövas och hörselskadades förutsättningar och sårbarheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)