Att inte höra i en upplevd traumatisk situation- En kvantitativ studie om trauma, psykisk ohälsa och vårdens bemötande hos döva och hörselskadade inom öppenvårdspsykiatrin

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Nadja Fahlke; [2018-07-16]

Nyckelord: Döva; hörselskadade; trauma; psykisk ohälsa; upplevd vård;

Sammanfattning: Forskningsläget gällande döva och hörselskadade psykiatripatienter är begränsat. En av de fåstudier gjorda på området visar att förekomsten av trauma är högre hos döva ochhörselskadade jämfört med hörande. Föreliggande studie undersöker erfarenhet avtraumatiska händelser och graden av psykisk ohälsa hos dessa patienter, samt hur de upplevervårdens bemötande. Studien är gjord på 22 patienter på en psykiatrisk mottagning för dövaoch hörselskadade samt en jämförelsegrupp om 12 hörande patienter på en allmänpsykiatriskmottagning. Resultatet visade på att döva och hörselskadade rapporterar signifikant flertraumatiska händelser än hörande. Vad gäller psykisk hälsa förelåg inga stora skillnadermellan grupperna. Överlag rapporterade båda grupperna vårdens bemötande som mycket god.Studiens resultat går delvis i linje med tidigare forskning men vidare forskning behövs för attinom psykiatrin förstå dövas och hörselskadades förutsättningar och sårbarheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)