Atopiskt eksem och dess påverkan på barnets och föräldrarnas livskvalitet: en integrativ litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Prevalensen av atopiskt eksem har ökat under senare delen av 1900-talet.Det är en kronisk sjukdom med påverkan på såväl barn som familj som förutommedicinska aspekter även måste hantera psykosocial belastning. Då bot intefinns är det viktigt med förebyggande behandling genom utbildning. Syfte: Att genom en integrativ litteraturstudie beskriva hur barns atopiska eksempåverkar livskvaliteten för barnet och föräldrarna samt vilket stöddistriktssköterskan ger. Metod: Studien genomfördes som en integrativlitteraturstudie där 19 artiklar, 15 kvantitativa och 4 kvalitativa bedömdesoch klassificerades. Sökningar gjordes via databaserna PubMed, Cinahl ochPsykInfo under augusti och september 2012. Söktermer som användes vardermatitis atopic, eczema, family and quality of life. Syntetisering till ettnytt beskrivande innehåll har skapats genom sammanslagning av artiklarnasresultat och slutsatser. Resultat: Vid atopiskt eksem påverkades barnets ochföräldrarnas livskvalitet negativt, såväl fysiskt, emotionellt som socialt.Föräldrarna och barnen hade omötta behov av information om sjukdom ocheksemvård. För att kunna hantera atopiskt eksem, förhindra försämring ochförbättra livskvalitet hade distriktssköterskan en central roll när det gälldeutbildning och stöd för barn och föräldrar. Slutsats: Relationen mellandistriktssköterska och barn samt föräldrar var viktig vid atopiskt eksem, inteenbart för den fysiska läkningen utan också för deras psykologiska ochemotionella välbefinnande. Varje diagnos av hudsjukdom kan visa sig på ettliknande sätt men borde ses som unik och individuell, då individer har olikaerfarenhet av sjukdom och dess konsekvenser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)