Värdeflödesanalys med en kompletterande informationsflödesanalys : En fallstudie inom Tillverkning-Mot-Order

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Med ständiga förändringar i produktefterfrågan och mix samt ökande antal nya produkter på global nivå växer behovet av att tillverka produkter som är anpassade till varje kunds egna behov. Företag som tillämpar tillverkningstypen Tillverkning-Mot-Order (TMO) har därför stigit i antal samtidigt som tillverkningsprocesserna blir mindre repetitiva och produktionssystemen allt mer komplexare. För att adressera och underlätta förändringarna i tillverkningen kan verktyget värdeflödesanalysen, Value Stream Mapping (VSM), tillämpas. Då detta verktyg används för att implementera dragande system, där materialet ska anlända i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt och på rätt plats, har det ifrågasatts i en TMO-kontext. Detta då företagen som applicerar denna tillverkningstyp tillverkar mot en order i stället för en prognostiserad efterfrågan. Dessutom har VSM kritiserats för att vara problematisk att applicera inom en kontext där materialflöden konvergerar samt otillräcklig i analys av informationsflödena som följer materialflödet. På grund av dessa tillkortakommanden har tidigare studier försökt förbättra VSM genom att förlänga eller komplettera den med en informationsflödesanalys. Däremot är dessa få i antal och saknar tydliga ramverk för att identifiera bristande informationsflöden samt riktlinjer på hur bristerna kan adresseras. Denna studie har undersökt tillämpbarheten av en VSM med en kompletterande informationsflödesanalys på ett fallföretag som tillverkar mot order med ett icke linjärt konvergerande materialflöde från flera olika avdelningar. Studien har använt en fallstudiemetodik där intervjuer kombinerat med observationer för att kunna fullföljas. Resultatet visade VSM:s användbarhet genom att applicera verktyget på produktionssystemets helhet och på varje delsystem utifrån en produktfamilj. Genom VSM kunde framtagandet av konceptuella lösningar från Lean designas utifrån förutsättningarna inom varje delsystem och produktionssystemet i helhet. Dessa förslag skapar möjligheter att stabilisera materialhanteringen samt reducera ledtiden. Studien visade även att VSM fungerade som en språngbräda för en kompletterande informationsflödesanalys. Informationsflödesanalysen kunde identifiera flertalet informationsslöserier med hjälp av dess ramverk och således utforska möjligheter att implementera och integrera digitala lösningar. Dessa digitala lösningar, i form av Radio Frequency Identification, streckkoder och ett elektroniskt Kanbansystem, kunde anpassas efter principer från Lean och förutsättningarna i fallföretagets logistik samt materialflödet. Således visar studien att dessa digitala verktyg kan reducera informationsslöserier samtidigt som öka tillgänglighet och noggrannhet i information för stödfunktionerna till produktionssystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)