Toothwhit"eu"ning

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Sammanfattning: Syfte Att utvärdera effekterna och bieffekterna av tandblekningsprodukter innehållande eller utsöndrande av väteperoxid på permanenta tänder hos personer under 18 år. Studien gjordes med tanke på barn som drabbats av missfärgade tänder med ett objektivt och subjektivt behandlingsbehov. Detta i syfte att insamla all nuvarande forskning på området samt ställa detta mot EU-direktiven utfärdade 2012. Sökstrategier En systematisk sökning av litteraturen gjordes i databaserna Medline, Cochrane, Embase och Scopus. Inkluderade artiklar skulle vara på antingen Engelska, Svenska, Danska eller Norska. Selektionskriterier Studierna skulle vara gjorda på personer under 18 år med produkter som innehöll eller utsöndrande väteperoxid. Enbart studier på permanenta tänder inkluderades. Studierna var tvungna att utvärdera positiva och/eller negativa effekter av behandlingen. Blekningen skulle utföras in vivo. Fallrapporter inkluderades enbart i syfte att finna eventuella allvarliga bieffekter. Resultat Totalt identifierades 214 artiklar varav 13 stycken uppfyllde inkluderings- och exkluderings-kriterierna. Fyra studier bedömdes ha låg risk av bias, åtta av medelhög samt en som hög risk av bias. Syftet och studiedesignen varierade mellan de inkluderade studierna. De flesta studierna var utförda på mildare missfärgningar samtidigt som de saknade erforderliga uppföljningstider. Slutsats Det finns inte tillräckligt med studier gjorda på personer under 18 år som utvärderar effekterna av bleking med väteperoxid på fall med mer omfattande missfärgningar. Ett begränsat antal studier med medelhög risk av bias ger ett visst stöd för blekning med väteperoxid på mildare fall av missfärgningar. Samtidigt rapporterades ett stort antal milda, övergående bieffekter. Tills motsatsen bevisats finns ett etiskt stöd för EU-direktiven etablerade 2012.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)