Representation av äldre i animerad långfilm : En kvalitativ innehållsanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

Sammanfattning: Det finns få studier om äldre karaktärer i animerade filmer. Studierna som gjorts visar att äldre karaktärer har porträtterats på ett oproportionerligt negativt sätt. Dessa studier är nu över tio år gamla och därför behövs ny forskning som undersöker hur äldre representeras. Denna studie syftar till att undersöka hur äldre karaktärer porträtteras i animerad mainstream-film från år 2017 genom en analys av de fem animerade filmerna Coco, Smurfarna - Den försvunna byn, The Lego Ninjago Movie, Monsterfamiljen och Kapten Kalsong. Med hjälp av en kvalitativ och semiotisk innehållsanalys undersöks vilka identitetspositioner, narrativa funktioner, samt stereotyper och tecken som används för att porträttera äldre. Studien visar en positiv förändring av äldres representation i form av mer nyanserade karaktärer i betydelsefulla roller. De vanligaste stereotyperna kring äldre syns inte i materialet, istället används ledarroller och arketyper så som den vise. Förekomsten av äldre och ålderstecken verkar i första hand vara ett uttryck för visdom och erfarenhet snarare än som ett tecken på deras kronologiska åldrande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)