Från himlen och tillbaka : En studie om tryckta nyhetsmediers rapportering av SAS-krisen i november 2012

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

Sammanfattning: Titel: Från himlen och tillbaka – En studie om tryckta nyhetsmediers rapportering av SAS-krisen i november 2012 Författare: Karolina Lodskär & Hanna Söderbäck Handledare: Mathias Sylwan Examinator: Mats Hyvönen Program: Fristående kurs, MKV-C, 61-90 hp Period: VT13 Universitet: Högskolan i Gävle Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur tryckta nyhetsmedier har rapporterat om SAS-krisen i november 2012. Teori: Den teoretiska basen är inspirerad av Norman Faircloughs metod av kritisk diskursanalys. Centrala begrepp är identiteter, relationer, representationer och hegemoni. Metod: Undersökningens metod är även den inspirerad av kritisk diskursanalys. 16 artiklar om SAS-krisen från november 2012 har analyserats. Resultat: Fokus i rapporteringen har legat på förhandlingarna. Överlag har fackförbunden framställts mer fördelaktigt än SAS, som har fått mycket kritik. Nyckelord: SAS, kris, kritisk diskursanalys, hegemoni, Norman Fairclough

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)