FÖRÄNDRING MOT ENHETLIGHET. : En kvalitativ studie om en stab i förändring.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Organisationsförändring är ett väl beforskat ämne och det är en komplex process att genomföra förändring. I detta fall har vi undersökt förändringar inom en stabsfunktion,bestående av experter inom olika områden vilket kan vara en komplicerande faktor. Denna studie syftar till att undersöka en förändringsprocess på Organisation X som har sin grund i ett uttryckt behov av ökat samarbete med ambitionen att resultera i en mer enhetlig stab.Förändringen har delvis genomförts i och med sammanslagningen av två avdelningar,Planering och Ekonomi. Genom intervjuer har vi undersökt vilka risker och möjligheter som chefer och medarbetare ser med sammanslagningen. Vi har även studerat chefer och medarbetares inställning till att få staben att arbeta mer enhetligt. Både medarbetare och chefer anser sammanslagningen som positiv då den förväntas leda till ökat informationsflöde och samarbete. Det finns en oro för ökad arbetsbelastning och hur framställningen av ett misslyckat förändringsarbete mottas av resten av organisationen. En ökad enhetlighet är önskvärd från cheferna medan medarbetarna motsätter sig en sådan förändring. Utifrån tidigare forskning och de ståndpunkter som finns inom organisationsforskning bekräftas delvis vårt resultat men att förändringsprocesser kan vara än mer komplexa än vad som ofta framställs i litteraturen. Avslutningsvis diskuterar vi hur denna studie kan utvecklas med vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)