"jag hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, jag upplever och jag förstår" : Varför använda sig av Event Marketing?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för användning och tillämpning av Event Marketing. Varför företag använder sig av det samt vad eventbyråer tror är företagens motiv. Event Marketing innebär helt enkel att marknadsföra en produkt eller en tjänst genom ett evenemang. Eventet samlar en viss målgrupp i både tid och rum men är på så sätt även begränsad i antalet kontakter som den skapar.

Metoden som har använts för denna uppsats är av kvalitativ karaktär. Under arbetets gång har vi genomfört fyra intervjuer som flerfallsstudier. Två av intervjuerna har utförts på eventyråerna PS Communication och Minnesota Communication samt två intervjuer med eventansvariga på företagen Lugna Favoriter och Swedbank. Resultaten har relaterats till befintliga teorier för att bättre förstå motiven bakom användandet av Event Marketing.

De teorier som behandlas i uppsatsen är transaktionsmarknadsföring, relationsmarknadsföring, värdestjärnan, värdekejdan, word-of-mouth, involveringsteorin och Event Marketing. Teorierna redovisas ingående och varför de är viktiga för denna uppsats.

Analysen visar att Event Marketing anses vara ett utmärkt verktyg för att stärka relationer men även lämpligt att användas i syfte att öka försäljningen av ett företags produkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)