Evidensbaserad psykologisk praktik inom ett hälsoval - ett organisatoriskt lärandeperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien undersöker vilka individuella och organisatoriska inlärningsmekanismer som bidrar till utveckling av evidensbaserad psykologisk praktik inom (EBPP) ett hälsoval för kognitiv beteendeterapi i Region Skåne. Sexton psykologer verksamma inom hälsovalet deltog i studien som genomfördes i form av fyra fokusgrupper. Frågeställningen utgår från de policydokument som beskriver EBPP och evidensrörelsens historiska utveckling. Andra utgångspunkter är definitioner av kunskapstyper, samt organisatoriskt lärande. Resultaten tolkades genom tematisk analys utifrån en konstruktivistisk vetenskapsteoretisk ingång. Det finns en utbredd upplevelse hos respondenterna av att det praktiska ansvaret för att upprätta och vidmakthålla EBPP inom ramen för hälsoval psykoterapi vilar på den enskilde yrkesutövaren. Verksamhetsområdets omfång och komplexitet gör att betoningen på det individuella ansvaret ibland tycks medföra hinder för införande och utövande av EBPP och för organisatoriskt lärande. Deltagarna beskriver en mängd individuella strategier för att förstå och hantera dessa svårigheter. Det finns stora möjligheter att bygga vidare på befintliga initiativ och strukturer relaterade till gemensamt lärande i organisationen och organisatoriskt stöd för EBPP, för att på sikt balansera den ensidiga betoningen på den enskildes ansvar. En partiell överflyttning av ansvaret för EBPP till organisationen och dess anställda tillsammans skulle kunna främja en klinisk praktik som ligger närmare EBPP.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)