Implementering av ett Manufacturing Execution System : En undersökning och kartläggning av systemets viktigaste funktioner för ett effektivt arbetssätt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Industriell Produktion; Linköpings universitet/Industriell Produktion

Sammanfattning: Det här examensarbetet har utförts på Scania CV AB:s motorbearbetningsavdelning i Södertälje. I dagsläget pågår en omställning av tillverkningsprocessen på avdelningen där två nya tillverkningslinor, en för cylinderblock och en för cylinderhuvud, är under uppbyggnad. Linorna kommer styras med hjälp av ett Manufacturing Execution System. Ett Manufacturing Execution System har i uppgift att samla in data och information från tillverkningsprocessen, som sedan kan presenteras i ett gränssnitt. Vilken information som kommer finnas tillgänglig att presentera i systemet styrs utifrån en intern kravspecifikation som ska spegla International Society of Automation:s standard, även känd som ISA-95. Den kravspecifikation som finns för systemet är framtagen av IT-avdelningen i samråd med avdelningschefer. För närvarande är det osäkert om kravspecifikationen som finns på systemet stämmer överens med vad medarbetarna behöver för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Det här arbetet kartlägger behovet hos medarbetarna och jämför det med den befintliga kravspecifikationen. Genom intervjuer och enkäter har den befintliga kravspecifikationen för systemet jämförts med vad medarbetarna anser vara önskvärda funktioner i systemet. Resultatet av den första omgången intervjuer och enkätutskick var att kravspecifikationen och behovet hos medarbetarna stämmer väl överens. Det mynnade ut i att ytterligare en enkät skickades ut där medarbetarna istället skulle rangordna den information som kommer finnas tillgänglig i systemet utefter en prioriteringsskala i tre nivåer. Resultatet från den enkäten gav en bild av vilken information medarbetarna tycker är viktigast för att kunna arbeta på ett effektivt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)