Psychological safety som prediktor för psykisk belastning och tecken på psykisk ohälsa: En kvantitativ tvärsnittsstudie på räddningstjänstpersonal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur väl psychological safety i arbetslaget hos brandmän och styrkeledare statistiskt kan predicera upplevda krav, kontroll, stöd och stress på arbetet samt symptom på utmattningssyndrom. Studien ämnade även undersöka förekomst av psychological safety, stress, symptom på utmattning och iso-spänt arbete i urvalspopulationen samt huruvida demografiska frågor predicerar förekomsten av psychological safety. Undersökningen är en tvärsnittsstudie vilket innebär att orsakssamband inte kan fastställas. Enkäten bestod av nio demografiska frågor samt skattningsskalorna: Single Item Stress Questionnaire (SISQ), Job Content Questionnaire (JCQ), Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) och en svensk version av Team Psychological Safety Survey. Enkäten distribuerades elektroniskt till cirka 450 stycken räddningstjänstpersonal på heltidsbrandstationer i Skåne. Studien bestod av 249 deltagare, varav 237 inkluderades. Resultatet visade att graden av psychological safety predicerade en liten del av upplevda krav (2.8%) och stressnivå (5.1%), en medelstor del av upplevd kontroll (10.6%), symptom på utmattning (9.2%) samt upplevt stöd (20.4%) i urvalspopulationen. Resultatet visade också en övervägande hög grad av psychological safety och en övervägande låg grad av upplevd stress i stickprovet. Majoriteten av urvalet upplevde sig inte vara i riskzonen för utmattningssyndrom eller iso-spänt arbete. Antalet arbetstimmar predicerade en liten del av graden av psychological safety (2.1%).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)