"Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. Motivation är något som påverkar människan på olika sätt. Den självbestämmandeteorin användes för att se hur motivationen hos yrkeselever kan påverkas av kompetens, autonomi och samband. Den kvalitativa metoden utfördes i form utav ostrukturerade intervjuer med sex nuvarande idrottslärare från tre olika gymnasieskolor. Tre huvudteman utformades innan intervjuerna och dessa var motivationsfaktorer, frånvaro och motivationsarbete. En komplimenterande kvantitativ frånvarolista från min VFU skola användes också i studien. När motivationsfaktorerna diskuterades så framkom två huvudresultat, betygets vikt för den yttre motivationen och att den inre motivationen för ämnet generellt är lägre på yrkesprogram. Det andra temat ”frånvaro” var ensidigt där samtliga idrottslärare uttryckte att yrkesprogrammen generellt har mer frånvaro än högskoleförberedandeprogrammen. I det sista temat diskuterades motivationsarbetet och där framkom flexibilitet, direkt feedback och uppmuntran som sätt att motivera.  Motivationsfaktorerna innefattade vilka programtyper som hade mest inre motivation och yttre motivation och varför den motivationen uppstod. I temat ”frånvaro” så diskuterades anledningar till att frånvaron är högre på yrkesprogram. Idrottslärarnas motivationsarbete analyserades för att sedan diskutera varför en autonomistödjande lärarstil är att föredra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)