E-handel eller fysisk handel - det handlar bara om handel. : En kvalitativ studie om hur detaljhandelsföretag kan skapa en enhetlig upplevelse genom implementering av en omnikanalstrategi.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Detaljhandeln har förändrats i och med digitaliseringens framfart. Teknikens utveckling tillsammans med en större andel uppkopplade konsumenter innebär nya försäljnings- och marknadsföringskanaler för detaljhandlare. Detta har medfört att detaljhandelsföretag ställs inför krav av att integrera de olika kanalerna med varandra vilket inom forskningen benämns som en omnikanalstrategi. Syftet med studien har varit att, ur ett företagsperspektiv, undersöka hur svenska detaljhandelskedjor arbetar med att integrera digitala och fysiska försäljnings- och marknadsföringskanaler. Detta för att erhålla en bättre förståelse för fenomenet omnikanal och hur företag går tillväga för att integrera kanalerna med varandra. Studien ämnar bidra med kunskap kring hur företag kan skapa en enhetlig upplevelse mellan sina olika kanaler. I studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats där semistrukturerade intervjuer genomfördes med detaljhandelsföretag som arbetar med omnikanaler. De företag som medverkade i studien var Cervera, Elgiganten, Gina Tricot, Kappahl, Kicks, Lyko, Netonnet och Royal Design. Resultatet av studien påvisar flera aspekter gällande hur detaljhandelsföretag kan integrera de digitala och fysiska försäljnings- och marknadsföringskanaler med varandra samt dess utmaningar och möjligheter. En modell har även tagits fram, vilken består av fyra gemensamma grundläggande steg gällande att skapa en enhetlig upplevelse mellan kanalerna. De fyra stegen som identifierats är: nulägesanalys, identifiering av kundresan, skapa konsensus samt integrera system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)