Agil organisationsstruktur i ett globalt storbolag under förändring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Agil organisering blir allt vanligare i arbetslivet och bland organisationer i varierade branscher i takt med ökad tilltro till och användning av informations- och kommunikationsteknologi. Dock saknas kunskap om hur medarbetarna upplever den agila organisationsstrukturen. Syftet med denna intervjustudie var att bidra med ny, fördjupad kunskap om hur agil organisationsstruktur upplevs genom att belysa och systematisera erfarenheter av agilt arbete, process och implementering i en agil verksamhet. Studien fokuserar på upplevelser hos sex medarbetare med titeln ”Scrum Master” i en svenskbaserad gren av en global komplex matrisorganisation. Information samlades in via semistrukturerade intervjuer. För att systematisera och dra slutsatser från datan gjordes en tematisk analys där fyra teman identifierades: Teamet först, Nyckeln till framgång: ett agilt mindset, Att konstruera den professionella rollen och Närheten till Gemba – där värde skapas. Resultatet går i linje med tidigare forskning om organisationsförändring som visar att ett sammansvetsat team kan underlätta för intern kommunikation, vilket påverkar produktions- och kvalitetsaspekter. I agila organisationsstrukturer tycks teamet kontinuerligt prioriteras framför individen. Denna studie belyser att individen dock är viktig att beakta för att optimera motivationsfaktorer i det dagliga teamarbetet. Studien tyder också på att implementeringen av agil organisationsstruktur skulle kunna effektiviseras genom att tydliggöra begreppsskillnader, exempelvis mellan agila metoder och agilt förhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)