Vad har bananer med Tysklands återförening att göra? - Kulturkunskap inom tyskundervisning med Heinz Strunks Fleisch ist mein Gemüse och hypertextmodellen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Simon Hoeflich; [2013]

Nyckelord: Tyska som främmande språk; Kulturkunskap; Realia;

Sammanfattning: I arbetet behandlas frågan hur kulturella kunskaper inom tyskundervisningen i den svenska skolan kanförmedlas. Efter att kulturbegreppet själv problematiseras använder arbetet sig av Claus Altmayers teori omkultur som hypertext, samt Heinz Strunks roman Fleisch ist mein Gemüse. Här visas en möjlighet hurundervisning kan se ut. Altmayers teori bygger på hur olika texter av olika genrer kan belysa samma tema frånolika sidor och på så sätt konstruera en mångfacetterad bild av ett tema. Heinz Strunks roman behandlar olikamoment av tysk kultur och historia och i sammanhang med andra sorter av texter som nyhetsartiklar ochkarikatyrer belysas kulturella kunskaper från olika håll för att förmedla en större bild av Tysklands kultur.Temaområden som behandlas är bl.a. den tyska återföreningen, kärnkraftsdebatten, men också historiska figurersom Helmut Kohl arbetas med. Det visas att det finns problem i arbetet eftersom det kräver en hög språknivåsamt ett stort intresse från elevernas sida, men samtidigt visas också hur undervisningen kan gestaltas på ettväldigt intressant och tilltalande sätt. Betydelsen arbetet bär för läraryrket är lika med betydelsen kulturkunskapoch realia har för undervisningen i moderna språk. Elevernas förmåga att lära sig om kulturen i länderna därmålspråket talas, uttrycks i de nya läroplanen minst lika mycket som det var fallet innan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)