Vägen till chefskap i fem faser. En kvalitativ studie om kvinnors och mäns karriärupplevelser ur ett genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnors och mäns upplevelser av genussystem på arbetsplatsen och dess påverkan under deras resor till sina chefspositioner. Sverige är ett land som kommit långt inom jämställdhet, 2019 blev vårt land utsett till det mest jämställda landet i EU. Trots detta är ledningspositioner i Sverige dominerade av män. Regeringens undersökning 1993 kom fram till att den största orsaken till att kvinnor har svårt att nå chefspositioner är männens föreställningar om kvinnor och ledarskap. Eftersom chefspositioner består av majoriteten män är det intressant att undersöka vägen till chefskap för kvinnor och män. Denna kvalitativa fallstudie är baserad på 12 djupintervjuer med chefer på en bank i Sverige. Den empiriska data är analyserad med hjälp av teorier från Michel Foucaults normaliseringsprocess och Yvonne Hirdmans genussystem. Deras teorier utgör en bra bas för att kunna analysera maktstrukturer och könsskillnader i organisationen. Vår studie skiljer sig från tidigare studier till en viss del. Tidigare studier belyser en stor ojämlikhet mellan könen. Upplevelsen av denna organisation är inte lika ojämställd. Tidigare studier nämner också att män, mer än kvinnor, tenderar att interagera mer vertikalt i organisationen. Våra kvinnliga respondenter har likt männen interagerat med olika nivåer i organisationen, vilket har varit karriärmässigt gynnsamt. En annan faktor som är gynnsam både ur ett löne- och karriärperspektiv är att förflytta sig mellan olika nivåer och arbetsplatser. Det är någonting som både våra manliga och kvinnliga respondenter gjort i samma utsträckning. Balans mellan arbetsliv och privatliv upplever majoriteten av våra kvinnliga och manliga respondenter att de har, trots att tidigare studier menar att kvinnor behöver ägna en större del åt hemarbete medans männen kan ägna en större del åt arbetslivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)