Läs- och skrivsvårigheter på sfi : En intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter på vuxenutbildningen svenska för invandrare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Denna studie har syftat till att undersöka hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ser ut inom utbildningen sfi, svenska för invandrare. Studien beskriver pedagogernas arbete för att identifierar olika typer av läs- och skrivsvårigheter hos elever. Studien beskriver också de hinder som finns i arbetet med eleverna i behov av specialpedagogiskt stöd på både individ- och organisationsnivå. Det framkommer att en stor utmaning för lärarna är att utreda om orsaken till dessa svårigheter beror på läs- och skrivsvårigheter eller är en konsekvens av att lära ett nytt språk som vuxen. Därutöver beskriver studien vad pedagogerna själva ser som möjliga lösningar för att förbättra arbetet med dessa frågor. Kvalitativa intervjuer med fem pedagoger verksamma på sfi genomfördes – fyra lärare med specialpedagogisk kompetens och en andraspråkslärare. Både kommunal verksamhet och utbildningsföretag finns representerade i undersökningen. Analysen av det empiriskt insamlade materialet grundar sig i ett specialpedagogiskt perspektiv. Resultaten visar att det råder osäkerhet hos pedagogerna hur man går tillväga för att utreda läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos elever på sfi. Pedagogerna uppger att de saknar både kunskap och relevant testmaterial för denna grupp av elever. Det saknas en övergripande plan från Skolverket för hur man arbetar med dessa frågor. Studien visar också att möjligheten att få specialpedagogiskt stöd ser olika ut beroende på utbildningsanordnande huvudmans prioriteringar. Det innebär att elever riskerar att inte få det stöd de har rätt till. Detta delvis beroende på att skrivningar gällande särskilt stöd i viss mån är otydliga och lämnar utrymme för tolkning.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)