Omregleringen av apoteksmarknaden och dess effekt på unga kvinnors reproduktiva hälsa. En studie av den ökade apotekstillgänglighetens påverkan på försäljningen av akut p-piller och abortsiffran.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Antalet aborter per 1000 svenska kvinnor i åldersgruppen 13 till 24 år har sjunkit konstant sedan 2009. Denna uppsats undersöker sambandet mellan abortantalet och omregleringen av apoteksmarknaden som påbörjades samma år. Vår hypotes om en koppling mellan dessa grundar sig i ökad tillgänglighet till akut p-piller som säljs receptfritt. Med hjälp av en Difference-in-Difference-analys jämförs antalet aborter och försäljningen av akut p-piller i Sveriges 21 län. Dessa delas upp i en control- och treatment-grupp beroende på i vilken omfattning omregleringen förbättrat tillgängligheten till apotek. Två mått på tillgänglighet används och variabeln för en av dem visar sig till en början ha en signifikant effekt på abortantalet. Någon signifikant effekt på försäljningen av akut p-piller observeras inte. Placebotesten som utförs visar slutligen att signifikansen som påträffats inte måste beror på omregleringen, även om det skulle kunna röra sig som en förväntans- eller möjligen en fördröjningseffekt. Slutsatsen blir således att tillgängligheten till apotek har en signifikant effekt på antalet aborter hos unga kvinnor, men inte nödvändigtvis genom försäljning av akut p-piller eller omregleringen av apoteksmarknaden. En annan möjlig förklaring är ökad användning av långtidsverkande preventivmedel, såsom hormonspiral, och demografiska förändringar i form av folkförflyttning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)