Konsumentens upplevda risk inför onlineköp : En kvalitativ studie om riskupplevelsen inom e-handel

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: En stadig växande e-handel har medfört förändringar hos konsumenternas beteende. Forskning inom detta blir därmed allt mer viktigare för onlinebutikerna, eftersom god insikt i beteendet hos konsumenterna genererar konkurrensfördelar. Konsumenternas beteende påverkas av flera faktorer och en av faktorerna är upplevd risk, som kan utgöra ett hinder i konsumenternas köpbeslut. Upplevd risk har en större inverkan på konsumenter vid e-handel än vid fysisk handel och det beror på att den fysiska interaktionen saknas vid e-handel. Därmed blir det allt viktigare för onlinebutikerna att skapa en förståelse över vad som får konsumenterna att uppleva en risk samt hur de kan reducera den upplevda risken hos konsumenterna. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka konsumenternas upplevda risker och förtroende inför onlineköp av skor genom att studera konsumenternas beteende. Metod: Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med en deduktiv forskningsansats. Studiens empiriska material har samlats in via åtta semistrukturerade intervjuer med respondenter mellan 22-27 år, bosatta i Stockholm. Slutsats: Studiens resultat visade att produktrisken, finansiella risken, psykologiska risken, tidsrisken samt den sociala risken förekommer hos konsumenter inför onlineköp av skor. Vidare visade studien att konsumenter med ett socialt konsumentbeteende har större tendens att uppleva en social risk samt att konsumenter med ett rationellt konsumentbeteende har större tendens att uppleva en psykologisk risk. Studien visar även på att förtroende är en viktig faktor för konsumenterna inför onlineköp av skor eftersom gott förtroende reducerar de upplevda riskerna. Onlinebutikerna bör därmed kräva BankID-verifiering vid betalning, ha ett gott rykte, erbjuda generös returpolicy samt ha bra produktbeskrivningar då dessa faktorer visade sig vara mest signifikanta för konsumenterna inför onlineköp av skor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)