Internprissättning inom offentlig verksamhet : En studie om Konsult och Service i Västerås stad

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Titel: Internprissättning inom offentlig verksamhet - En studie om Konsult och Service i Västerås stad

Problem: Konsult och Service är en serviceförvaltning som tillhandahåller stödtjänster till kommunens förvaltningar. I dagsläget genomför de en förändring av sitt interna IT-pris. De forskningsfrågor vi ställer oss är:

  • Vad använder Konsult och Service för internprissystem och varför detta system?
  • Anser Konsult och Service att internprissättningen har medfört minskat resursslöseri?
  • Ger internprissättningen en rättvis kostnadsfördelning, enligt Konsult och Service?
  • Varför och hur förändrar Konsult och Service sitt interna IT-pris?

 

Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att studera Konsult och Services internprissättning och den eventuella förmågan att minska resursslöseri och skapa en rättvis kostnadsfördelning med internprissättning. Syftet är även att beskriva den pågående förändringen av Konsult och Services interna IT-pris.

Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts som bygger på sekundärdata samt intervjuer med tre personer som vi anser har bra kunskaper om internprissättning.

Resultat och Slutsats: Konsult och Service använder sig av självkostnad, för att prissätta den interna handeln mellan kommunens enheter. De använder självkostnadpå grund av att de måste täcka alla sina kostnader och inte är vinstdrivande. Internprissättningen ökar medarbetarnas kostnadsmedvetenhet vilket leder till minskat resursslöseri. Internprissättningen möjliggör även en rättvis kostnadsfördelning enligt Konsult och Service där enheterna som utnyttjar tjänsten även belastas med dess kostnad. IT-affärsområdet inom Konsult och Service genomgår i dagsläget en förändring av IT-priset. Förändringen syftar till en rättvisare kostnadsfördelning av de omdiskuterade IT-kostnaderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)