Betydelsen av elevers bakgrundsförutsättningar för inre och yttre motivation - en kvantitativ studie om elevers motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Thea Klapp; [2018-04-06]

Nyckelord: inre motivation; yttre motivation; utbildning; kön; nationalitet;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur inre och yttremotivation påverkas av elevers förutsättningar, vilka i denna studie avgränsas till följande:föräldrars utbildningsnivå, kön och nationalitet, genom att svara på frågan: Hur påverkas inreoch yttre av motivation av elevers förutsättningar, föräldrars utbildningsnivå, kön ochnationalitet?Metod och material: Kvantitativ metod har använts i denna studie, med en deduktiv ansats,det vill säga att hypoteserna har formats utifrån teori. Studiens resultat bygger på sekundärdatasom hämtats från UGU – Utvärdering genom uppföljning.Huvudresultat: Resultaten av denna studie visar att föräldrars utbildning, kön och nationalitethar betydelse för elevers motivation. Gällande utbildning är det specifikt föräldrar medgymnasial utbildning som har betydelse. Gällande kön och nationalitet ger flickor och elevermed annan nationalitet än svensk negativ effekt på både inre och yttre motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)