Kan Tove Jansson skapa mening i undervisningen? : En kvalitativ textanalys kring tre muminböckers möjligheter som didaktiska resurser i tema och identitetsutvecklande arbete.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Carolina Pettersson; Tove Grannäs Brännström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna kvalitativa textanalys har framträdande teman och motiv i Tove Janssons muminböckeranalyserats kring hur de kan utgöra didaktiska resurser i ett tema och identitetsutvecklande arbete.De muminböcker som analyserats är Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometen kommer(1968) och Trollkarlens hatt (1948). A.J. Greimas (1974) aktantmodell har använts som en teoretiskutgångspunkt och som analysverktyg för att lyfta fram framträdande teman och motiv. De temanoch motiv som lyfts fram har även förankrats i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet - reviderad 2019 (2019) för att visa på studiens didaktiska relevans. Utöver Greimasaktantmodell har även Gérard Gennettes berättarteori (Kåreland, 2015) använts för att analyseramuminböckernas berättarperspektiv. Resultatet visar att det finns flertal teman som går att knyta an till undervisning och till Lgr11(2019) i de analyserade muminböckerna. I Småtrollen och den stora översvämningen (1945) förekommer”solidaritet” som framträdande tema och ”naturkatastrofer” som ett av flera återkommande motiv.I Kometen kommer (1968) utgör ”rymden” ett av de framträdande temana och ”könsmönster” är ettav motiven. I Trollkarlens hatt (1948) är ”årstider” ett tema och ”hållbar utveckling” kan ses som ettav de centrala motiven. Alla dessa teman har kopplats till olika delar och budskap i Lgr11 (2019)för att tydliggöra den didaktiska relevans som muminböckerna kan ha. Utöver att lyfta teman och motiv har vi även synliggjort muminböckernas berättarperspektiv.Samtliga muminböcker har en allvetande berättare som Gennette (Kåreland, 2015) även kallar fören icke-fokaliserad berättare, en berättare som belyser flera karaktärers tankar, känslor ochupplevelser. I samtliga böcker står Mumintrollets tankar och upplevelser i centrum.Muminmamman (i Småtrollen och den stora översvämningen), Sniff (i Kometen kommer) och Snusmumriken(i Trollkarlens hatt) är tre ytterligare karaktärer vars tankar och känslor uppmärksammas av denallvetande berättaren. De tre muminböckerna har en didaktisk potential då de innefattar enallvetande berättare som möjliggör igenkänning hos karaktärerna, vilket i sin tur kan bidra till ettidentitetsutvecklande arbete i undervisningen. Nyckelord: Didaktik, Läroplaner, Skönlitteratur, Aktantmodellen, Temaarbete, Identitetsutveckling

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)