Framgångsdrivet arv : En studie i hur ompositionering påverkar varumärkets identitet och image

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Ett varumärke är en stor del av företagsstrategin för ett framgångsrikt företag och det är viktigt att skydda och bevara sitt varumärke. För att skapa och utveckla ett varumärke krävs en tydlig varumärkesstrategi, där den viktigaste delen är varumärkesidentiteten som är riktlinje för företagets arbete med varumärket. Varumärkets image syftar på hur konsumenter uppfattar ett varumärke genom dess produkter, service och kommunikation. Därför är det viktigt att företaget vet vad de vill förmedla till marknaden och hur de ska förmedla det. Då varumärken är precis som sin omgivning, under ständig förändring, behöver ett företag alltid vara förändringsbart för att kunna växa. En ompositionering av varumärkesprofilen kan innebära att varumärket förbättras och bli mer relevant gentemot konsumenternas perspektiv, men även det egna företagets och konkurrenternas perspektiv. Det är viktigt att ett varumärke upplevs som aktuellt, men en förändring av ett varumärke skapar inte bara möjligheter utan även risker. Vi har undersökt två textil- och modeföretag – Oscar Jacobson och Hemtex. Valet av företag grundade sig i att företagen nyligen har genomgått en ompositionering av varumärke, dock behöver processen inte vara avslutad, och att företagen var verksamma inom textil- och modebranschen. Undersökning är kvalitativ och baseras på intervjuer med en representant från varje företag. Vi fann att varumärkesidentiteten kan påverkas på många olika sätt genom olika värdebyggande aktiviteter i ompositioneringen av varumärkesprofilen och att varumärkesimagen följaktligen påverkas beroende på hur de här aktiviteterna utförs och vilken effekt de har. Varumärkesimagen påverkas således av resultatet av hur bra den önskade identiteten når fram till konsumenten.Vi fann vidare att riskerna med en ompositionering av varumärkesprofilen är befintliga och båda de undersökta företagen har uppenbara svårigheter att tacklas med redan från ompositioneringens början. De undersökta företagen arbetar på liknande sätt med ompositioneringen av varumärkesprofilen. Eftersom en ompositionering är en långsiktig process, är det svårt att se ett tydligt resultat av företagens respektive förändringar. Det som är viktigt för företagen är att de konsekvent arbetar för att nå de långsiktiga målen och att de inte försöker skapa en snabb lösning för en kortsiktig ökad lönsamhet.A brand is a large part of a successful company’s strategy, and it is vital to protect and maintain the value of the brand. To create and develop a brand, the company needs a coherent strategy for which the brand identity is the core representation of the brand. The brand image represents how the customer perceives the brand through its products, services and communication. It is therefore important for the company to have a clear picture of what they want to communicate on the market, and how they can accomplish that.A brand is like its surroundings, under constant change, and therefore a company always needs to be capable to adapt to be able to grow. The repositioning of a brand can result in an improved brand, which is more relevant both from the consumers’ point of view as from the own company’s and its competitors’ point of views. It is important that a brand is up to date. However, a repositioning of the brand can also come with risks.We have researched two companies in the fashion- and textile industry – Oscar Jacobson and Hemtex. We chose these companies on the basis that they recently repositioned their brands, even if the process is not yet finished, and that they practice in the fashion- and textile industry. Our study is qualitative and based on interviews with representatives from each company.We found that the brand identity can be affected by many activities building brand value, in the reposition process. Following, the brand image is affected by how well these activities are carried out and what outcome they have. The brand image is thus affected of how well and in what way, the consumer perceives the new brand identity.Moreover, we found that the risks with a repositioning of the brand are many and both the companies researched faced obvious difficulties already from the beginning of the repositioning. The researched companies have similar ways of working with the repositioning of the brand. However, it is difficult to see any clear results of the changes, since repositioning is a long-term process. What are important for the companies are to work consistently to reach the long-term goals, and that they are not looking for an easy solution for a short-term growth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)