Lusten och viljan att lära - En studie om vad distansstudenter upplever som motivationshöjande i sitt lärande

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Management (MAM)

Sammanfattning: Högskoleutbildningar på distans har blivit en allt vanligare studieform. De vanligaste orsakerna till att studenter väljer distansutbildning som tillvägagångssätt är att många har familj och barn, långt till högskolan eller att de helt enkelt vill arbeta vid sidan om sina studier. Från högskolans sida gäller det då att bygga upp ett pedagogiskt ramverk och att inspirera studenterna till den teknologi som erbjuds på den nätbaserade utbildningen. Därför kan det vara intressant att titta på vad som motiverar en student att vilja lära under de pedagogiska villkor som gäller på en distansutbildning. Syftet med denna studie var därför att söka kunskap och förståelse för vad distansstudenter upplever som studiemotivationshöjande faktorer i distans utbildningens genomförande. Studien bygger på en hermeneutistisk ansats där tolkningen har sin tyngdpunkt. Undersökningen utgjordes av en kvalitativ enkätstudie där 22 stycken distansstudenter deltog samt en litteraturstudie över tidigare forskning inom området. Resultatet visade på att motivationen kunde bero på hur utbildningen eller undervisningen var upplagd men även tekniken hade en viss betydelse. Lärarens påverkan, den individuella motivationen samt studenters samarbete var också bidragande orsaker till studenters studiemotivation. Slutsatsen i mitt resultat och i litteraturstudien var att en mängd olika faktorer kunde inverka på studiemotivationen genom både inre som yttre påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)