Ledarskapets roll för hur fastighetsmäklare trivs på arbetsplatsen : -  En kvantitativ studie om förhållandet mellan det autentiska ledarskapet, LMX-teorin och arbetstillfredsställelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Författare: Sophie Karlsson; Sophi Eriksson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Ledarskapets roll för hur fastighetsmäklare trivs på arbetsplatsen - En kvantitativ studieom förhållandet mellan det autentiska ledarskapet, LMX-teorin och arbetstillfredsställelsen.Nivå: Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi,Fastighetsmäklarprogrammet, LedarskapFörfattare: Sophi Eriksson och Sophie KarlssonHandledare: Jonas Kågström och Martin AhleniusDatum: 2022-05-25Syfte: Syftet är att analysera arbetstillfredsställelsen i en organisation, detta med hjälp av tvåolika ledarskapsstilar vilka är autentiskt ledarskap och LMX-teorin. Syftet är även att ta redapå om de anställda påverkas olika beroende på vilket kön personen har.Metod: I denna studie har vi använt oss av en kvantitativ metod och ett deduktivtförhållningssätt. För att inhämta det empiriska materialet skickades det ut en webbaseradenkätundersökning. Detta till verksamma fastighetsmäklare och franchisetagare som arbetarpå en av Sveriges största fastighetsmäklarkedjor. Av de 1 550 enkäter som skickades ut vardet 104 personer som responderade. Enkätsvaren analyserades sedan med hjälp avstatistikprogrammet JASP. Därefter utförde vi en deskriptiv analys, korrelationsanalys och ennätverksanalys.Resultat och slutsats: Det kan utläsas ett starkt samband med vår studie och till artikeln somvi valt att partiellt replikera. Både vår och Hsiung, (2012) studie påvisade ett resultat där bådeautentiskt ledarskap och LMX-teorin är fungerande ledarskapstyper inomfastighetsmäklarbranschen. Resultatet påvisade att kvinnorna hade en mer positiv inställningtill det autentiska ledarskapet, medan männen föredrog LMX-teorin som ledarskapsform.Studiens bidrag: Studiens bidrag är att förbättra arbetsklimatet för fastighetsmäklarna.Arbetet bidrar också till ytterligare förståelse hos chefer för hur autentiskt ledarskap ochLMX-teorin påverkar anställda. Detta kan vara positivt för verksamheten. Studien upplyservikten av ett välfungerande ledarskap. Individer påverkas olika beroende på vilkenledarskapsform som chefen utövar. Denna studie kan vara till användning för chefer,verksamma fastighetsmäklare och framtida fastighetsmäklare. Detta då studien upplyser hurledarskap påverkar anställda och dess arbetstillfredsställelse.Förslag till vidare forskning: Ett förslag på vidare forskning är att i stället för en kvantitativstudie göra en kvalitativ studie. Då skulle man exempelvis kunna intervjua verksammafastighetsmäklare i Sverige. Sannolikt skulle detta medföra en mer djupgående studie därman kan undersöka hur fastighetsmäklare upplever sina chefer och olika situationer. Fördelenmed att göra en kvalitativ studie är att det empiriska underlaget görs med hjälp av intervjuer.Då kan de som intervjuar ställa följdfrågor, något som blir svårt att göra vid användning av enwebbaserad enkät. Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att göra en studie där manjämför autentiskt ledarskap, LMX-teorin och arbetstillfredsställelse med två olikafastighetsmäklarkedjor i Sverige. Detta skulle bidra till en bredare svarsfrekvens då flerfastighetsmäklare har möjlighet att besvara enkäten.Nyckelord: LMX-teorin, autentiskt ledarskap, panas-skalan, arbetstillfredsställelse ochfastighetsmäklare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)