Att släppa kontroll för att få kontroll - En studie om fjärdepartslogistiska relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: En allt mer konkurrensinriktad marknad har ökat behovet för företag att fokusera på sin kärnkompetens. Givet denna utveckling har större nätverk med fler involverade parter vuxit fram, vilket lett till att fler företag börjat vända sig till en fjärde part. Fjärdepartslogistik innefattar en komplex integrering av försörjningskedjans alla komponenter och ett för kunden större överlåtande av sin verksamhet, vilket ställer högre krav på tillit i relationen än logistikoutsourcing någonsin tidigare gjort. Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring hur relationerna ser ut i komplexa företagsrelationer som inkluderar ett stort överlåtande av kontroll mellan parterna. För att besvara syftet utgår vi från följande tre frågeställningar: - Vilken syn har nyckelpersoner i fjärdepartslogistikföretag på relationen med sina kunder? - Vad är utmärkande för fjärdepartslogistiska relationer? - Vilka utmaningar finns i relationerna mellan fjärdepartslogistikföretag och deras kunder? Studien har genomförts med ett kvalitativt synsätt och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner involverade i kundkontakten för en fjärdepartslogistisk aktör. De teoretiska utgångspunkterna har sin grund i tidigare forskning kring fjärdepartslogistik, business-to-businessrelationer samt tillit. Studiens slutsatser landar i att det krävs en villighet från kunden att släppa ifrån sig kontroll för att fjärdepartslogistikföretag ska kunna förse kunden med mer kontroll. Slutsatserna berör även att individer spelar en vital roll i uppbyggandet av relationer, samt att långsiktighet är essentiellt i fjärdepartslogistiska relationer. Resultatet öppnar upp för vidare forskning och fallstudier i ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)