Efterbördsskedet : Barnmorskors handläggande

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: I barnmorskans profession ingår det att förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. Då efterbördsskedet är det mest riskfyllda delen av förlossningen sett till kvinnan pga risken för postpartumblödning bör barnmorskan vara lyhörd för kvinnan samt se till det medicinska för att minimera risken för komplikationer i efterbördsskedet och på så vis minska vårdlidandet. Syftet är att undersöka barnmorskors erfarenhet av att handlägga efterbördsskedet. Intervjuer gjordes med sju barnmorskor som är verksamma inom förlossningsvården. Materialet analyserades utefter en kvalitativ innehållsanalys och det framkom åtta underkategorier, tre kategorier ”Är följsamma och handlägger efter riktlinjer och beprövad erfarenhet”, ”Följsamhet för att främja den naturliga processen” och ”Den kliniska vaksamma blicken”. Ett genomgående tema framkom ”Barnmorskors följsamhet och vaksamhet”. Resultatet visar att barnmorskor utför flera olika åtgärder för att underlätta placentans avgång, utifrån både evidens och beprövad erfarenhet. Barnmorskorna utför åtgärderna utifrån riktlinjer, erfarenhet, intuition och den unika kvinnan. Följsamhet för att främja den naturliga processen av efterbördsskedet är framträdande i resultatet där barnmorskorna talar om att ge kvinnan möjlighet till återhämtning och få kontakt med sitt nyfödda barn. Konklusion av studien är att barnmorskorna är följsamma till klinikens riktlinjer och kvinnan, är följsamma i den naturliga processen samt är vaksamma på blödning i efterbördsskedet. De försöker ligga ett steg före och litar på sin erfarenhet. De ser till hela kvinnan med alla faktorer som kan ha betydelse för efterbördsskedet och handlade utifrån det. Förslag till framtid forskning är att intervjua nyexaminerade barnmorskor och jämföra med erfarna barnmorskor som arbetar på förlossningsklinik för att se om skillnader finns i handläggandet av efterbördsskedet. Intervjuer med nyförlösta kvinnor om efterbördsskedet vore också värdefullt för att ta del av deras upplevelser för att kunna förbättra vården och bemötandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)