Kommunikativt samspel icke-verbalt och verbalt med robotprogrammering som verktyg och metod i grundsärskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur det icke-verbala och verbala kommunikativa samspelet såg ut för elever i grundsärskolan vid robotprogrammering. Studien har som utgångspunkt följande forskningsfrågor:• Hur ser den icke-verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?• Hur ser den verbala kommunikationen ut mellan elever vid robotprogrammering?Teori: De perspektiv som studiens teoridel tar upp är de specialpedagogiska perspektiven kategoriskt- och relationellt perspektiv. Lärande, tänkande och handlande beskrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv där samspelet mellan individer och grupper är i fokus. Nästa perspektiv som beskrivs i studien är Gärdenfors fyra lärandeperspektiv samt Vygotskij och Deweys lärandeperspektiv.Metod: Studien har en kvalitativ ansats och fallstudie som metod. Empirin från våra elevobservationer, film- och ljudinspelningar, reflektionsanteckningar, fokusgrupper och den kvantitativa enkäten har beskrivits, bearbetats och analyserats utifrån studiens forskningsfrågor.Resultat: Resultatet visade att det verbala kommunikativa samspelet ökade vid elevstyrda aktiviteter samt när eleverna visste vad de skulle göra och kände sig trygga i aktiviteten, i detta fall med robotprogrammering som verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)