När det outtalade skall sägas högt - En studie på vuxen anknytningsmönster och undvikande copingstil hos par som besöker familjerådgivning

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien har undersökt par som kommer på nybesök till familjerådgivning, deras vuxen anknytningsmönster, undvikande copingstil, samt om det fanns ett samband mellan vuxenanknytning och undvikande copingstil. Sextionio individer deltog i studien och fyllde i en enkät som bestod av instrumenten Experiences in Close Relationships Revised (ECR-R) som mäter vuxen anknytning, och Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI) som mäter grad av undvikande copingstil. Under fyra veckor samlades enkäter in från 69 individer som sökt hjälp hos familjerådgivningsmottagningar på södra västkusten, i sydvästra, sydöstra och i mellersta Sverige. Resultaten visade att av de individer som sökte till familjerådgivningsmottagningar fanns en överrepresentation av individer med rädd-undvikande anknytning och att drygt hälften av individerna använde en undvikande copingstil i hög grad. Studien fann ett signifikant svagt samband mellan låg anknytningsrelaterad ångest och låg grad av undvikande copingstil. Det påvisades inga signifikanta samband mellan vuxen anknytning och en hög grad av undvikande copingstil. Dock visade resultaten på en benägenhet hos dem med rädd-undvikande anknytning att använda sig av en hög grad av undvikande copingstil, men det behövs mer forskning på fenomenet för att kunna dra några slutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)