Big bath: Goodwillnedskrivning och samband med VD-byte : En kvantitativ jämförande studie av noterade och onoterade företag som tillämpar IFRS

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka resultatmanipuleringsstrategin big bath i noterade och onoterade svenska företag mellan åren 2012 – 2018 med hjälp av goodwillnedskrivningar. Syftet operationaliserades genom de två frågeställningarna:  Hur skiljer sig goodwillnedskrivningar mellan noterade och onoterade företag i samband med VD-byte?  Hur skiljer sig goodwillnedskrivningar som klassificeras som big bath mellan noterade och onoterade företag? Studien har upprättats genom en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Data har samlats in från 25 noterade och 25 onoterade företags årsredovisningar mellan åren 2012 – 2018. Studien har utförts med hjälp av statistiska tester.  Studiens slutsats: Det finns ett samband mellan goodwillnedskrivning och VD-byte i noterade företag. Sambandet har inte kunnat fastställas i de onoterade företagen. De onoterade företagen tenderar att utföra big bath-klassificerade goodwillnedskrivningar mer frekvent än de noterade företagen. Det kan inte påvisas några skillnader i storleken på de big bath-klassificerade goodwillnedskrivningar mellan noterade och onoterade företag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)