Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter - en systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt är i högsta grad aktuellteftersom det idag läggs ett allt större ansvar på patienterna vad gäller delaktighet iutformandet av den egna vården och omvårdnaden. Syftet med denna litteraturstudieär därmed att undersöka empowerment och ett patient centrerat förhållningssätti mötet mellan sjuksköterskor och patienter. Fokus ligger på hur sjuksköterskornaser på detta förhållningssätt i sitt arbete med patienterna samt vilka erfarenheterpatienterna har av empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätti relationen till sjuksköterskorna. Metoden i denna systematiska litteraturstudie ärbaserad på Goodmans sju steg för hur en systematisk litteraturstudie ska genomföras.Resultatet är baserat på tio vetenskapliga artiklar. Utifrån resultatet i dessaartiklar framträder två kategorier i form av maktfördelning och samarbete samtmaktobalans och envägskommunikation. När empowerment och ett patientcentreratförhållningssätt används leder detta till maktfördelning och ett samarbete mellansjuksköterskor och patienter, vilket upplevs som positivt. Patienterna upplevervidare delaktighet och möjlighet till självbestämmande vad gäller den egna vårdenoch omvårdnaden. När empowerment och ett patientcentrerat förhållningssätt inteses som ett alternativ av sjuksköterskorna upplever patienterna en maktobalansoch envägskommunikation i relationen till sjuksköterskorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)