Påverkan på leveranssäkerheten och elavbrottstiden vid användning av fjärrutrustning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Författare: Jenny Gustafsson; [2022]

Nyckelord: Elnät; kvalitetssäkring;

Sammanfattning: Varje år rapporterar elnätsbolagen i Sverige in uppgifter till Energimarknadsinspektionen EI om hur långa elavbrott de har haft i sina elnät samt annan information som behövs för att säkerställa att elnätet håller en god kvalitet. SAIFI, SAIDI och CAIDI är tre olika avbrottsindikatorer som väl skildrar vilken kvalitet nätet håller då de ger siffror på hur många avbrott och hur långa avbrott som uppstått i nätet. För att uppnå så låga värden som möjligt på dessa indikatorer behöver nätet utrustas med hjälpmedel för att snabbt hitta och åtgärda fel. Detta görs med fördel med hjälp av felindikeringsutrustning och fjärrstyrd utrustning i stationerna. För att ta reda på hur mycket effektivare felavhjälpningen blir med felindikering med signal till driftcentral och fjärrstyrning har två olika studier utförts. Dels har ett fiktivt felscenario på en verklig slinga tagits fram för att undersöka hur driftledningsingenjörer arbetar vid ett fel och vilka steg som ingår vid felavhjälpning beroende på om det finns fjärrstyrning och felindikering med signal till driftcentral eller inte. Dessutom har avbrott längre än tre minuter i två av Göteborg Energi Nät AB:s mottagningsstationer under 2018–2020 studerats i syfte att utreda om avbrottstiderna hade kunnat förbättras om nätet hade haft fler stationer med felindikering med signal till driftcentral och fjärrstyrning. För att illustrera avbrottstider kommer avbrottsindikatorn CAIDI att användas som illustrerar just hur lång avbrottstid varje kund har i genomsnitt vid ett fel.  Resultatet av undersökningen visar att avbrottstiderna för de undersökta felen hade kunnat bli kortare för flertalet kunder med hjälp av möjlighet till fjärrstyrning och felindikering med signal till driftcentral. Det är dock viktigt att poängtera att enbart fjärrutrustning och felindikering med signal till driftcentral ej kan förbättra avbrottstiden för alla fel utan vissa långa avbrottstider beror på andra faktorer såsom utrustning som ej fungerar rätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)