Att leva med livmoderhalscancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste gynekologiska cancersjukdomen som drabbar kvinnor i Sverige och årligen rapporteras 500 000 nya fall världen över. En cancerdiagnos och efterföljande behandling påverkar samtliga aspekter av livet. Psykiskt lidande och fysiska biverkningar av sjukdomen och dess behandling är vanligt förekommande och kvinnan som drabbas har behov av understödjande vård genom hela processen.

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med livmoderhalscancer.

Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats gjordes vilken baserades på åtta artiklar med kvalitativ metod.

Resultat: Som ett resultat av analysen framkom fyra huvudteman: Att vara i ett känslomässigt kaos,Att ge och få stöd, Att leva i en förändrad kropp och Att ge mening åt sjukdomen och framtiden

Slutsats: Att drabbas av livmoderhalscancer är en livsomvälvande upplevelse och den drabbade personen är i stort behov av information och stöd av sjuksköterskan. Erfarenheterna till följd av sjukdomen fick kvinnorna att reflektera kring sin kroppsuppfattning, kvinnlighet och fertilitet. Livmoderhalscancer diagnosen påverkade inte bara kvinnorna som individer utan även partnerrelationerna, synen på meningen med livet och framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)