"Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Genusvetenskap

Sammanfattning: I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. De två teman som undersöks är förbud, däribland förbjuden kunskap och censur, samt spegling, förekomsten av paralleller mellan karaktärer och bokens två handlingar, och då också hur dessa handlingar samverkar. Detta görs med hjälp av en innehållsanalys i form av en queer, mer specifikt lesbisk läsning. Uppsatsens teoretiska ramverk är hämtat från queerteori kopplad till litteratur, bland annat Sedgwicks Epistemology of the Closet och Kevin Moss undersökning av Sedgwicks teorier i förhållande till sovjetisk litteratur. De frågor som besvaras i denna uppsats är hur Mästaren och Margarita och de två ovan nämnda förhållandena kan läsas som queera, samt huruvida bokens politiska allegori kan läsas som en allegori över det queera, det vill säga om behandlingen av politisk avvikelse och dissidenter kan liknas vid behandlingen av homosexualitet. Uppsatsen påvisar även hur mästaren och Margaritas förhållande genom en queer läsning kan ses som allegori över ett lesbiskt förhållande. Uppsatsens syfte är att aktualisera Mästaren och Margarita och öppna boken för en ny publik. Detta särskilt genom att aktualisera den politiska allegorin och påvisa bokens homosexuella undertoner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)