"Visst blir man lite frustrerad" - Några chefers upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö inom Polismyndigheten Skåne

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie undersöker den psykosociala arbetsmiljön bland chefer inom Polismyndigheten Skåne. Uppsatsen och frågeställningen inriktar sig på chefer som innehar högre positioner. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa chefer upplever sin egen arbetsmiljö och utifrån detta hitta strukturer som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. Det empiriska materialet består av sex semistrukturerade intervjuer med personer vilka innehar olika högre befattningar inom Polismyndigheten Skåne. Materialet belyses med hjälp av tre olika teoretiska ansatser. Teorierna utgörs av Max Webers byråkratimodell, Karasek och Theorells krav och kontrollmodell samt Robert Mertons teori om status och rolluppsättning. Genom undersökningen har det framkommit att polischefernas arbetssituation är mycket komplex. De arbetar inom en hierarkiskt uppbyggd byråkratisk organisation genom att leda en verksamhet som på många sätt påverkas av förändringar i samhället. De har samtidigt många olika aktörer att ta hänsyn till i arbetet. Dessa kan vara av både direkt karaktär såsom andra medarbetare eller tjänstemän med högre positioner inom organisationen, men också indirekta aktörer såsom media och allmänhet. De personer som vi har intervjuat upplever sin arbetssituation som bra och stimulerande på många sätt trots att många av dem har en stor arbetsbörda. Detta till trots återfinns olika faktorer som påverkar deras arbetsmiljö vilka gör att de i mer eller mindre grad upplever frustration eller stress i vissa situationer. Dessa situationer kan uppkomma när det uppstår en relationskonflikt mellan olika aktörer vilka alla berör polischefens arbetsområde, eller när en chef av olika anledningar anser sig inte kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)