Hur kan man designa en global IT-leveransorgansation med avseende på funktionalitet och CSR?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Ida Gullqvist; Caroline Kejbert; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna rapport är att föra ett resonemang kring hur man skulle kunna utforma en global IT-leveransorganisation med avseende på funktionalitet och CSR. För att få en så stor verklighetsanknytning som möjligt har företaget H&M, Hennes & Mauritz AB, valts som studieobjekt. H&M har valts då det är ett stort globalt företag som finns i ca 40 länder med många utmaningar som följd samt för att CSR-frågorna blir allt mer centrala för att upprätthålla ett varumärke över tiden.För att H&M ska kunna leverera ”Mode och kvalitet till bästa pris” i 40 länder krävs ett effektivt logistik-flöde med lagerstyrning och smidiga leveranser så att kunden tycker det är lätt att göra affärer med H&M. Det i sin tur betyder att avancerade IT-lösningar måste finnas som understödjer H&M:s verksamhetsmodell på alla marknader. Exempelvis växer e-handeln väldigt snabbt i Nordamerika vilket ställer nya krav på säljportaler och effektiva logistik-lösningar.Kostnaderna för logistiklösningarna får inte bli för höga på en hårt konkurrensutsatt marknad. Samtidigt bör ”time to market” för nya lösningar vara korta så att konkurrenterna inte hinner före. Detta ställer höga krav på H&M:s IT-avdelning.H&M har en övergripande CSR-strategi där man slår fast att alla delar av organisationen skall sträva mot samma hållbarhetsmål inklusive IT-funktionen. Genom att H&M:s IT-funktion finns närvarande på olika kontinenter med olika tidszoner kan man kontinuerligt flytta runt supportfunktionen mellan kontinenterna. På det här sättet finns det alltid support att tillgå 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Det finns alltid butiker som är öppna någonstans i världen vid varje tidpunkt på dygnet och som kan behöva hjälp på lokalt, alternativt koncernspråk (Engelska) vid driftproblem. Detta kallas för ”follow the sun” och är ett koncept som tillämpas av flera stora globala IT-företag som måste betjäna kunderna dygnet runt. Projektet har lett fram till slutsatsen att flera lösningar tillsammans skapar en effektiv och konkurrenskraftig IT-lösning. Beroende på huvudorganisationens förutsättningar, ändamål och prestationer bör varje enskild IT-organisation anpassas efter företagets behov. Enligt IBM:s globala leveransmodell skulle H&M dock kunna utnyttja sina resurser på ett mer effektivt sätt och istället ägna sig åt sin kärnkompetens. Hela eller delar av driften av IT skulle kunna outsourcas eller flyttas ut från organisationen och placeras på olika delar i världen för att öka lönsamheten ytterligare. Denna rapport begränsar sig till IT-funktionens utmaningar samt möjligheter i ett stort globalt företag och hur man kan utnyttja sin globala närvaro för att få bättre funktionalitet och lägre kostnader samtidigt som CSR-arbetet kan stärka varumärket. Rapporten avslutas med ett svar på frågeställningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)