Arkitekten Bernt Nyberg och modernismen : en studie av konst- och musikvetenskapsinstitutionens byggnad "Josephson" vid Lunds universitet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva en av arkitekten Bernt Nybergs byggnader. Han utbildades på KTH och examinerades år 1952. Den utbildning som bedrevs på KTH vid den tiden var präglad av modernismen. Bernt Nyberg visade redan under utbildningstiden ett stort intresse för tidigare arkitekturstilar och isynnerhet för klassicismen. Hans intresse för utpräglad ordning tog sig uttryck i byggnader som kan härledas till de geometriska grundformerna. I "Josephson" har han använt sig av kvadraten och kuben som utgångspunkt för rumsmodulens utformning. Man kan ana, men inte säkerställa, att han har använt sig av gyllene snittet på ett egenartat sätt vid utformningen av fasaderna. Bernt Nybergs sätt att ta sig an uppgiften visar på stor uppfinningsrikedom, i synnerhet när det gäller trapphusets utformning, vilket kan ses som ett tidigt exempel på arkitektonisk dekonstruktion. Det är därför märkligt att han sedan balanserat ut delarna på ett sådant sätt att avvikelsen från modernismens norm inte blir iögonenfallande. Bernt Nyberg har också fångat aktuella stildrag vid uppförandet av "Josephson". Huset var avsett att ingå i en serie centralt placerade trevåningsbyggnader i ett stråk genom kvarteret. Förslaget kallades populärt för "tåget". Av dessa planer kom endast "Josephson" att förverkligas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)