HBTQI-utbildning och socialtjänsten : en dekorativ brosch eller ett banbrytande förändringsarbete?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka förändringar enskilda socialarbetare på socialtjänsten upplever efter en HBTQI-utbildning samt vilka arbetssätt kring HBTQI-frågor som förekommer. Genom kvalitativa intervjuer med sex stycken socialarbetare och med hjälp av tematisk analysmetod har dessa tre teman framkommit: yttre påverkansfaktorer, normkritiskt arbete och klientkontakt. I resultatet framkommer det att HBTQI-utbildningen bidrar till ett normkritiskt förhållnings- och arbetssätt, som levandehålls om förutsättningarna tillåter det. Informanternas människosyn har förändrats efter utbildningen och de upplever sig arbeta inkluderande, normmedvetet och självreflekterande. Med de valda teoretiska perspektiven går det att tolka resultatet som att informanterna arbetar med en antiförtryckande praktik och använder sig av reflektionsverktyg, genom detta kan de förhoppningsvis minska sin påverkan till minoritetsstress. Förhoppningen med denna studie är att bidra med en förståelse om hur en HBTQI-utbildning kan hjälpa professionella inom hela det sociala arbetet att få en inkluderande människosyn genom att arbeta normkritiskt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)