Förskollärares förhållningssätt till naturvetenskapliga ämnen i förskoleverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Camilla Olsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Naturvetenskap i förskolan är ett ämne som finns risk att det benämns negativt bland pedagoger, vilket kan leda till att de undviker att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena tillsammans med barngruppen. Syftet med denna studie är att undersöka om det stämmer att naturvetenskap är negativt laddat bland pedagogerna eller om det är andra faktorer som kan påverka deras förhållningssätt och attityd till att arbeta med naturvetenskapliga ämnen i förskoleverksamheten. Till grund för denna kvalitativa studie ligger tidigare forskning om naturvetenskap, ett sociokulturellt perspektiv och utvecklingspedagogiska teorier. Metodvalet i studien utgår från empiriskt material genom intervjuer och fältanteckningar, som bearbetats utifrån en induktiv tematisk analys. Studien visar ett positivt resultat över vad som framgick från de pedagogerna som deltog i studien. Det innefattar att deras kompetens och inställning till naturvetenskap är positiv i arbetslaget, och att de har goda upplevelser till att läroplanens måluppfyllelse är ett hjälpmedel i planeringen för den dagliga verksamheten i förskolan. Lika viktigt är det att belysa tidsbrist och materialtillgång är två faktorer som kan påverka pedagoger i deras arbete med naturvetenskap negativt i förskolans verksamhet. Slutligen framgår det i studien att tidigare forskning inte stämmer överens med analysen av resultatet från det insamlade empiriska materialet, och ger ett nytt perspektiv i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)