Elever med neuropsykiatriskt funktionshinder - hur de ser på skillnaderna med att gå i vanlig klass jämfört med att gå i specialklass

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Ann Martinsson; Jenny Nilsson; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Vi kommer i vårt arbete att belysa hur elever med neuropsykiatrisk diagnos ser på skillnaderna med att gå i specialklass jämfört med att gå i vanlig klass. Vidare kartlägges om eleverna hade önskat eventuella förbättringar gällande undervisningssyftet. På skolorna finns det vanliga klasser, men även speciella klasser för elever med neuropsykiatriskt funktionshinder, såsom t.ex. ADHD, DAMP, ADD och Aspergers syndrom. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med sex elever på två olika gymnasieskolor, där majoriteten av eleverna föredrog att gå i specialklass. Vikten av lärarnas roll, gemenskapen och resurserna framhölls starkt av eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)