Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Detta examensarbete syftar till att jämföra mellan studie och yrkesvägledning på Komvux och folkhögskola. Vi har intervjuat två studie- och yrkesvägledare och sex stycken sökande. Hälften av intervjuer skedde på respektive vuxenutbildning för att kunna göra en jämförelse av vägledningen inom båda skolformer. Vi har i samband med intervjuerna även undersökt vilka tidigare erfarenheter, upplevelser och förväntningar de sökande har av möten med studie och yrkesvägledarna. Vid intervjuerna av studie och yrkesvägledarna har vi forskat i deras arbetslivserfarenhets bakgrund och deras syn på vägledningssamtal. Examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie. De teorier som vi har valt att anknyta till är inom konstruktivistisk vägledning och om kompromiss och egen begränsning, Något som var gemensamt med alla sökande oavsett skolform är behovet av exakt information under planeringsprocessen som även Peavy nämner i sin bok Konstruktivistisk vägledning. En annan gemensam nämnare hos de sökande var att innan ett beslut kunde fattas krävdes det kunskap om de olika alternativen och insikt om sitt eget ställningstagande vid kompromisser och egen begränsning. Vi fann en markant skillnad mellan hur studie- och yrkesvägledning bedrivs och uppfattas på Komvux och folkhögskola. Komvux sökande har tillgängliga vägledare som arbetar aktivt med studie- och yrkesvägledningssamtal medan folkhögskolans sökande har möjlighet att få studie- och yrkesvägledningssamtal vid behov. Förhoppning med vårt arbete är att belysa skillnader i studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen något som kan bidra till att förbättra kvalitén inom vuxenvägledningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)