Samspelet vid en radiologisk undersökning - ur ett patient- och röntgensjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Röntgensjuksköterskan arbetade inom olika specialområden. Mötet i en radiologiskundersökning var ofta kortvarig och hur röntgensjuksköterskan bemötte patienten hade stor betydelseför denne. Travelbee beskrev omvårdnad som en mellanmänsklig process där den professionellasjuksköterskan hjälper en individ med att förebygga eller hantera erfarenheter av sjukdom eller lidande.Interaktionen betydde ömsesidig påverkan mellan två individer. Målet i interaktionen var att lära kännapersonen, bestämma och uppfylla den sjukas omvårdnadsbehov. Syfte: Syftet med litteraturstudien varatt belysa vad som påverkade samspelet mellan patienten och röntgensjuksköterskan vid en radiologiskundersökning. Metod: Författarna gjorde en litteraturstudie som genom beskrivande syntes skapade nykunskap från tidigare publicerat material. Litteraturstudien baserades på 10 vetenskapliga artiklar vilkabelystes både från patientens och sjuksköterskans perspektiv. Sökningar gjordes på databasernaCochrane, Scopus, Cinahl och PubMed samt på Göteborgs Universitets databas för avhandlingar.Resultat: I resultatet belystes vad som påverkade samspelet. Två övergripande teman framkom ianalysen av artiklarna som belyste samspelet; bekräftelse och information. Bekräftelse delades upp i tvåkategorier positiv och negativ bekräftelse ur ett patient- och ett röntgensjuksköterske perspektiv.Underkategorier som framkom under bekräftelse för patienten var: den unika individen, visa intresse,uppgiftsorienterad, makt och distansering. För röntgensjuksköterskan var det: att visa intresse, empati,skapa förtroende, tillit, beröring, opersonlig, makt och distansering. Under temat information framkomsamma underkategorier för både patient och röntgensjuksköterska: individanpassad, ärlighet ochtydlighet som presenteras i ett patient- respektive röntgensjuksköterskeperspektiv. Slutsats: Uppsatsensresultat belyste vad som påverkade samspelet mellan patienter och röntgensjuksköterskor, bekräftelseoch information. Röntgensjuksköterskan behövde bekräfta individen efter dennes behov och även agerai sin kommunikation på ett sätt som var i enlighet med patienten. Genom att se, lyssna till och integömma sig bakom tekniken så kunde röntgensjuksköterskan ge patienten möjlighet till att delta i sinvård. Grunden för en god relation mellan röntgensjuksköterskan och patienten kunde skapas omröntgensjuksköterskan blev medveten om sitt beteende och hur det kunde inverka på samspelet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)